Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci

O obci

V písemných pramenech je vesnice Dynín poprvé uváděna již v r. 1341.Petr z Rožmberka tehdy odkázal části vsi dominikánskému konventu v Sezimově Ústí.Dynín tvořil spolu s Bošilcem a Ponědraží základ první dřavy pánů z Rožmberka v této části jižních Čech, ze které po přikoupení okolních vsí vzniklo malé panství se střediskem v Dolním Bukovsku.  Za třicetileté války byl Dynín zcela zpustošen a vypálen. Až po roce 1660, kdy třeboňské panství, a tedy i Dynín, získali Obec DynínSchwarzenberkové, přicházejí noví hospodáři na dynínské pozemky. Po r.1850 se Dynín stal součástí tehdy nově vytvořeného lomnického okresu. V obci proběhly první volby do obecního zastupitelstva z nichž vzešel první starosta. V r.1923 byl Dynín úředně přejmenován.

 Z dřívějšího názvu Dinín vznikla dodnes používaná podoba Dynín. Největší stavební událostí v obci za první republiky byla stavba školní budovy. V Dyníně vzniklo JZD v r.1952 a postupně se sloučilo s JZD ve Lhotě, Bošilci a Neplachově. Činnost družstva změnila nejen vzhled krajiny, ale i obce. Vznikají zde nové hospodářské stavby, jako kravín, sušička obilí, drůbežárna a administrativní budova. Dynínský zemědělský areál se po dokončení v 70.letech stal jedním z nejrozsáhlejších na Českobudějovicku. V Dyníně sídlí obecní úřad a do katastru náleží ještě sídelní jednotky Hradina a Lhota.

LHOTA. Nejstarší písemné památky pocházejí ze 14.stol. Zajímavostí této obce je, že se při rozšiřování Záblatského rybníka v letech 1580-82 ocitla celá ves, včetně hospodářských gruntů, tehdy pod názvem Německá Lhota, pod vodou. V písemnostech se dále uvádí název Dvůr Lhota, nalézající se nad rybníkem záblatským. Později se v pramenech dočteme už jen o obci lhota. V současné době je Lhota na katastru obce Dynín.

Dynínská škola

Úryvek z knihy Bošilecko: "Největší stavební události v letech první republiky byla stavba školní budovy. Stavební práce začaly na jaře r.1923 a za neuvěřitelně krátkou dobu, již na svatého Václava téhož roku byla škola slavnostně vysvěcena. Rychlost stavby byla zřejmě na úkor kvality, protože již za čtyři roky musela být vyměněna uhnilá dřevěná podlaha ve třídě i na chodbách. Největší zásluhy na zřízení školy v Dyníně měl podle záznamů obecní kroniky František Sojka z čp.1, po roce 1905 poslanec zemského sněmu, pozdější ředitel okresní hospodářské pojišťovny v Lomnici nad Lužnicí a první předseda dynínské místní školní rady. Ve školním roce 1923/1924 vyučoval učitel Vojtěch Čáp 48 dynínských dětí, ke kterým od následujícího roku přibylo ještě dalších 13 ze Lhoty. V roce 1927 byla dynínská škola zrušena a žáci začali dojíždět do školy v Ševětíně."

V roce 1982 byly třídy bývalé základní školy upraveny a byl zahájen provoz dvojtřídní mateřské školy, provozovatelem bylo JZD Dynín. Od roku 1989, kdy klesl počet dětí ve spádových obcích byla mateřská škola jednotřídní.

budova školy V roce 1991 získala obec Dynín budovu školy zpět od zemědělského družstva Dynín, které zde provozovalo do tohoto roku mateřskou školu. V polovině roku 1991 došel na OÚ Dynín dopis se žádostí místních občanů o znovuotevření místní školy. Žádost občanů byla dána k pro jednání na Okresním úřadu v Českých Budějovicích. Škola nebyla otevřena z důvodu nízkého počtu dětí. Budova školy zůstala prázdná (mimo části ve které je i nadále mateřská škola, jejímž zřizovatelem je obec Dynín) a přes veškerou snahu její prostory pronajmout zůstává velká část školy nevyužitá. Obecní zastupitelstvo rozhodlo na svém veřejném zasedání konaném dne 15.4.1997, po neúspěšném jednání s realitní kanceláří o pronájmu budovy školy, o rekonstrukci školní budovy na restauraci s tím, že nebude omezen provoz mateřské školy. V květnu roku 1997 byl vypracován projekt přestavby školy. S přestavbou školní budovy na restauraci začalo na počátku roku 1999. Přestavbě předcházela výměna střešní krytiny provedená v roce 1997 a oprava fasády školy v roce 1998.

Dne 19.2.1999 obdržel Obecní úřad v Dyníně od Okresního úřadu v Českých Budějovicích petici 39 místních občanů naší obce nesouhlasících se zřízením restaurace v budově školy. Dne 9.2.1999 se konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Tohoto zasedání se zúčastnilo pouze pět občanů, kteří petici podepsali. Zde se projednával postup rekonstrukčních prací na budované restauraci ve školním bytě. Proti výstavbě restaurace nebyly žádné připomínky.

Skončila první etapa přestavby školy. Rekonstrukce si vyžádala cca 682 000,- Kč. Z toho 300 000,- Kč obdržela obec Dynín formou dotace z programu obnovy venkova od Ministerstva pro místní rozvoj.

V březnu roku 1999 byl zahájen provoz restaurace. Vybavení restaurace stálo 100 000,- Kč. Na pronájem restaurace byla vydaná veřejná vyhláška. Ze dvou zájemců o pronájem byl vybrán pan Václav Flutka ze Ševětína. Roční nájemné restaurace činilo 25 000,- Kč. Po roce trvání nájmu pan Flutka s obcí již smlouvu neobnovil. Byla vydaná vyhláška na pronájem restaurace a jako nájemce byl vybrán pan Josef Vlach z Dynína a roční nájemné stanovilo obecní zastupitelstvo na 20 000,- Kč.

V březnu roku 2000 se začalo s druhou etapou přestavby školy, v 1.patře buduje firma Ledinský Václav , která vyhrála výběrové řízení vyhlášené koncem roku 1999, společenský sál.

Památková zóna

19.11.1990 byla obec Dynín vyhlášena obcí s chráněnou památkovou zónou. V Dyníně se nachází památkové objekty, z nichž některé jsou zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek:
- Zemědělská usedlost čp.25 - zapsaná nemovitá kulturní památka - obytná část, sýpka, brána a branka , stáje, stodola.

V katastrálním území Lhota u Dynína se nachází přírodní památka Hliníř, kde jsou na ploše 4,6ha chráněna cenná společenstva přechodového rašeliniště s řadou ohrožených druhů rostlin i živočichů, zejména bezobratlých.
Dalším chráněným územím v tomto katastru je přírodní památka Lhota u Dynína s rozlohou 7,25ha. Tady jsou objektem ochrany krajinářsky a botanicky cenné rašelinné louky s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin. uvedená chráněná území spadají pod Správu chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

Plynofikace obce

První jednání o plynofikaci obce Dynín začaly již v roce 1991, v roce 1993 byl vypracován Generel plynofikace obce.

Počátkem letošního roku vydal Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor výstavby a životního prostředí Územní rozhodnutí o umístění stavby VTL plynovod Žíšov - Ševětín - Dolní Bukovsko.
Byla zahájena jednání s obchodní společností Jihočeská plynárenská a.s. se sídlem v Českých Budějovicích o plynofikaci obce Dynín. Investorem akce "Plynofikace obce Dynín" se stala Jihočeská plynárenská a.s., která vyhlásila výběrové řízení na tuto akci. Ve výběrovém řízení byla vybrána nabídka firmy Výstavby plynovodů. Celková cena díla vč. DPH uvedená na vítězné nabídce činí 3 540 340,- Kč.

15.6.1999 uzavřela obec Dynín smlouvu o finančním příspěvku obce na výstavbu veřejné plynárenské sítě v obci Dynín. Příspěvek obce Dynín je splatný investorovi ve dvou splátkách, z nichž jedna splátka ve výši 1 500 000,- Kč byla uhrazena v měsíci srpnu 1999, druhá v březnu 2000 a činila 800 000,- Kč.

Posílení sítě

V roce 1998 vstoupil Obecní úřad v jednání s Jihočeskou energetikou a.s. České Budějovice ohledně posílení sítě elektrické energie v obci Dynín. Vzhledem k tomu, že náves obce Dynín je chráněnou památkovou zónou, požádal OÚ o uložení nového vedení do země.

V červnu roku 1998 byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zadáno vypracování projektu na trasu nových rozvodů nízkého napětí.

V květnu letošního roku bylo Stavebním úřadem v Českých Budějovicích vydáno stavební povolení na tuto akci. V červenci byla uzavřena smlouva o úhradě podílu odběratele (Obce). V této smlouvě se obec Dynín zavázala uhradit JČE a.s., České Budějovice 824 096,- Kč, které ve dvou splátkách uhradila.